Żywienie dojelitowe

Ośrodek Wentylacji Domowej Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. zajmuje się również żywieniem dojelitowym w warunkach domowych, w województwie kujawsko-pomorskim.

Świadczenie to może być udzielane jednocześnie ze świadczeniem zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, korzystających z respiratora w domu.

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych jest dla pacjenta całkowicie bezpłatne, refundowane przez NFZ. Refundacja obejmuje dostawę produktów, sprzętu i niezbędnych środków opatrunkowych
do domu chorego oraz bezpłatną opiekę lekarską i pielęgniarską w zakresie żywienia.

Żywienie dojelitowe (żywienie drogą przewodu pokarmowego) jest jedną z form leczenia żywieniowego, polegająca na podawaniu substancji odżywczych (wody, białka, elektrolitów, pierwiastków śladowych) do światła przewodu pokarmowego drogą inną niż doustna.

Podaży dokonuje się przez zgłębniki (sondy) dożołądkowe/dojelitowe lub przetoki odżywcze. Podstawowym warunkiem tego typu leczenia jest konieczność prawidłowej funkcji przewodu pokarmowego, dlatego zasadniczymi przeciwwskazaniami są: niedrożność przewodu pokarmowego, brak prawidłowej czynności jelit, biegunki lub zaburzenia wchłaniania jelitowego.

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia żywieniem dojelitowym w warunkach domowych mogą zostać objęci chorzy z niżej wymienionymi chorobami, jeżeli istnieją u nich wskazania do takiego leczenia (poniższa lista nie wyczerpuje wszystkich jednostek chorobowych):

1) choroby neurologiczne

 • powikłanie udaru mózgu
 • stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
 • miastenia i zespoły miasteniczne
 • miopatie
 • polineuropatie
 • choroba Parkinsona
 • choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne
 • stwardnienie rozsiane (SM)

2) choroby onkologiczne

 • nowotwory jamy ustnej, gardła, przełyku
 • zaawansowana choroba nowotworowa żołądka

3)  choroby zapalne jelit
4)  mukowiscydoza
5)  inne

Kryteria kwalifikacji

Chory leczony żywieniem dojelitowym w warunkach domowych, to osoba niewymagająca dalszej hospitalizacji, której stan zdrowia umożliwia bezpieczne leczenie w warunkach domowych bez konieczności stałej kontroli medycznej. Jednak brak możliwości wystarczającego karmienia drogą naturalną powoduje, że chory wymaga całkowitego lub uzupełniającego podawania substancji odżywczych drogą sprawnie działających odcinków przewodu pokarmowego.

Aby zostać wstępnie zakwalifikowanym do żywienia dojelitowego w warunkach domowych należy posiadać:

 • Skierowanie do Poradni Żywieniowej wraz z kartą informacyjną leczenia szpitalnego;
 • Założony sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego (sonda/zgłębnik dożołądkowy/dojelitowy, gastrostomia/PEG, jejunostomia/PEJ);
 • Dokument poświadczający ubezpieczenie zdrowotne.