Zgłoszenia

Karta zgłoszenia (do pobrania)

Pacjenci wymagający terapii respiratorem mogą być zgłaszani do naszego Ośrodka przez swoich lekarzy, rodziny, opiekunów lub osobiście.
Przyjmujemy zgłoszenia drogą mailową, telefonicznie, faxem lub listownie.

Prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie do Ośrodka.
Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Ośrodka kontaktuje się z osobą zgłaszającą i rodziną celem uzgodnienia terminu wizyty lekarskiej (kwalifikacyjnej) oraz udzielenia niezbędnych informacji.

Wizyta kwalifikacyjna wykonywana jest przez lekarza naszego Ośrodka i służy ocenie wydolności oddechowej chorego oraz określeniu czasu i trybu włączenia chorego do programu
wentylacji mechanicznej w domu. W trakcie wizyty wykonywane są w miarę potrzeby specjalistyczne, nieinwazyjne badania czynnościowe układu oddechowego.

Konieczne jest również uzyskanie zgody opiekunów na sprawowanie całodobowej opieki nad pacjentem wentylowanym, a także ich przeszkolenie w zakresie opieki nad chorym wentylowanym mechanicznie, szczególnie w przypadku leczenia chorego wentylowanego inwazyjnie (odsysanie wydzieliny, wymiana rurki tracheostomijnej, interpretacji alarmów respiratora i wskazań pulsoksymetra, postępowania w sytuacjach nagłych).