Polityka jakości

Polityka Jakości Ośrodka Wentylacji Domowej
Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.

Certyfikat ISO

Dążymy do:

 1. Stworzenia jednostki ochrony zdrowia na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym;
 2. Uzyskania wiodącej pozycji wśród ośrodków wentylacji długoterminowej w Polsce;
 3. Uzyskania opinii wiodącego ośrodka wentylacji domowej w świadomości środowiska medycznego oraz pacjentów i ich stowarzyszeń
  w województwach, w których Ośrodek prowadzi działalność;
 4. Oparcia opieki na standardach zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej, wprowadzania światowych innowacji w tej dziedzinie;
 5. Stałego zwiększania ilości pacjentów objętych opieką;
 6. Zapewniania pacjentom i ich opiekunom poczucia bezpieczeństwa;
 7. Rozwijania współpracy zawodowej i naukowej, zarówno krajowej jaki i zagranicznej;
 8. Pozyskiwania partnerów do współpracy (jednostki medyczne, naukowe, producenci i dostawcy sprzętu medycznego);
 9. Spełniania wymagań merytorycznych (standardów medycznych i organizacyjnych oraz wymagań płatnika świadczeń medycznych NFZ);
 10. Systematycznego wprowadzania nowych technologii medycznych;
 11. Ciągłego doskonalenia skuteczności działania przy utrzymaniu efektywności ekonomicznej organizacji;
 12. Stałego rozwijania bazy terapeutycznej i logistycznej;
 13. Stałego poszerzania zakresu świadczonych usług medycznych;
 14. Zwiększania kompetencji pracowników administracji i personelu medycznego;

Poprzez:

 1. Leczenie pacjentów z niewydolnością oddechową, wymagających stosowania długoterminowej wentylacji mechanicznej (respiratoroterapii) w domu pacjenta,
  w sposób nieinwazyjny bądź inwazyjny;
 2. Poprawę jakości życia pacjentów będących pod opieką Ośrodka – analizę i realizację ich potrzeb;
 3. Zapewnienie pacjentom i ich opiekunom poczucia bezpieczeństwa poprzez kontakt telefoniczny oraz system codziennych interwencyjnych dyżurów lekarskich;
 4. Organizowanie opieki, w tym nadzoru lekarskiego, pielęgniarskiego i logistycznego nad jej prawidłowym prowadzeniem;
 5. Prowadzenie systematycznej rehabilitacji oddechowej i ogólnej;
 6. Ustawiczne szkolenie pacjentów i opiekunów;
 7. Monitorowanie jakości świadczonych usług medycznych oraz jakości życia pacjentów;
 8. Zapewnienie wysokiego poziomu medycznego, organizacyjnego i etycznego świadczeń zdrowotnych;
 9. Zapewnienie serwisu i nadzoru nad specjalistycznym sprzętem medycznym do wentylacji długoterminowej w domu;
 10. Systematyczne prowadzenie dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej każdego pacjenta, zgodnie z przepisami i standardami;
 11. Gotowość do poddania się kontroli nadzoru specjalistycznego oraz płatnika – dysponenta funduszy publicznych NFZ;
 12. Współpracę z innymi jednostkami ochrony zdrowia w Polsce w sprawowaniu opieki nad pacjentem;
 13. Pomoc rodzinie i opiekunom pacjentów w sprawowaniu przez nich opieki – dostarczanie sprzętu, kierowanie do szpitala, pomoc i szkolenie w pielęgnacji;
 14. Prowadzenie działań zapewniających bezpieczeństwo pacjentów (kontakt telefoniczny, serwis sprzętu, codzienne interwencyjne dyżury lekarskie, współpraca
  ze Sztabami Kryzysowymi);
 15. Współpraca z innymi ośrodkami wentylacji długoterminowej celem stworzenia standardów opieki i leczenia pacjentów wentylowanych mechanicznie w domu;
 16. Utrzymywanie kontaktów z organizacjami zagranicznymi o podobnym profilu działalności (ALLP – Ass. Lyonnaise de la Logistique Posthospitaliere, największym
  francuskim ośrodkiem wentylacji domowej w Lyonie (4,5 tys. chorych) pod kierownictwem prof. Dominique Robert);
 17. Szerokie propagowanie formy terapii jaką jest wentylacja domowa;
 18. Ustawiczne szkolenia wewnętrzne z zakresu działania sprzętu medycznego;
 19. Współorganizowanie konferencji naukowych dotyczących problematyki wentylacji długoterminowej;
 20. Aktywne uczestnictwo w organizacjach grupujących ośrodki opieki długoterminowej w Polsce (Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej);
 21. Pracę naukowo-badawczą we współpracy z Zakładem Fizjopatologii Oddychania i Wentylacji Domowej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum
  w Bydgoszczy, UMK oraz innymi jednostkami akademickimi i klinicznymi.

Deklarujemy pełne zaangażowanie całego personelu we wdrażaniu, utrzymaniu i doskonaleniu świadczonych przez nas usług medycznych.
Wszyscy pracownicy Ośrodka Wentylacji Domowej są odpowiedzialni za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do swoich stanowisk pracy
i zobowiązują się do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.