Świadczenia refundowane

Świadczenie zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych oraz dzieci wentylowanych mechanicznie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez pacjenta ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzającego ten fakt dokumentu.
Świadczenie udzielane przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej realizowane jest w oparciu o umowę zawartą
z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. W ramach podpisanego kontraktu zapewniamy pacjentowi opiekę profesjonalnego zespołu medycznego oraz
niezbędny sprzęt medyczny, spełniający wymogi Ministerstwa Zdrowia.